Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft.

Adatkezelési tájékoztató

Az Afford Fordító- és Tolmácsiroda 2004 óta nyújt kiváló minőségű fordítás- és tolmácsszolgáltatást kedvező áron üzleti, műszaki, orvosi és magáncélokra vállalatoknak, szervezeteknek, nemzetközi nyelvi szolgáltatóknak és magánszemélyeknek. A kiváló ár-érték arány mellett az irodát tapasztalt szakfordítók és tolmácsok, fejlett fordítást támogató technikai háttér és ügyfélközpontúság jellemzi.

Adatkezelési Tájékoztató

Az Afford Fordító- és Tolmácsirodától történő árajánlatkérésről, megrendelésről, az Irodának történő fájlküldésről és az Iroda állásajánlataira való jelentkezésről

1.1 Adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Afford Fordító- és Tolmácsiroda Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)

Székhelye: 1093 Budapest, Lónyay u. 29., Gregersen Palota

E-mail címe: afford@afford.hu

Telefonszáma: +36 1 310 7168

Fax: -

Honlap: www.afford.hu

Képviselő: Winkler-Virág András

1.2 Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik, ezért az érintett közvetlenül az Adatkezelő képviselőjéhez fordulhat.

1.3 A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő
Weboldalon keresztüli árajánlatadáshoz szükséges adatok

árajánlatadás

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig

Weboldalon keresztüli megrendeléshez szükséges adatok

fordítás megrendelése

Szerződés teljesítése

Hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig

Weboldalon keresztüli fájlküldés

árajánlatadáshoz szükséges fájl rendelkezésre bocsátása

Hozzájárulás

Hozzájárulás visszavonásáig vagy a cél megszűnéséig

Az állásajánlatra pályázó által a regisztráció során megadott személyes és kapcsolattartási adatai

Azonosítás, kapcsolattartás

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a légmegfelelőbb jelöltet választhassa ki.

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A kiválasztási eljárás lefolytatatásának időtartama;

a pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

Az állásajánlatra pályázó által a regisztráció során megadott képesítésre, végzettségre, szakmai tapasztalatokra vonatkozó adatok

Az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség meglétének igazolása

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a légmegfelelőbb jelöltet választhassa ki.

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A kiválasztási eljárás lefolytatatásának időtartama;

a pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap

Az állásajánlatra pályázó által a regisztráció során elküldött szakmai önéletrajz, motivációs levél

Az adott munkakör betöltéséhez szükséges képzettség, végzettség, szakmai tapasztalat meglétének felmérése, továbbá a pályázó motivációjának értékelése

Az Adatkezelő azon jogos érdeke, hogy a légmegfelelőbb jelöltet választhassa ki.

Hozzájárulás (csak az adatoknak a kiválasztási eljárást követő tárolására vonatkozóan)

A kiválasztási eljárás lefolytatatásának időtartama;

a pályázó hozzájárulása esetén ezt követően további 24 hónap


A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a pályázó a fenti adatokat teljes körűen nem adja meg, akkor az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye lehet a kiválasztási eljárásból való kizárás.

1.4 Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Az Adatkezelő a 2013. évi LXXVII. törvény alapján kötelezett a részvevők adatait a következő partnernek átadni:

A címzett neve

A címzett kategóriája

A címzett bevonásával érintett tevékenység

-

-

-

1.5 Különleges adatok kezelése

Az Adatkezelő különleges adatot nem kezel.

1.6 Más forrásból beszerzett érintetti adatok

Az Adatkezelő nem szerez be más forrásból érintetti adatot.

1.7Érintetti jogok

A jelentkező kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. A jelentkezőt megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során a jelentkező jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A)A hozzáféréshez való jog

A jelentkező bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során a jelentkező arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező jelentkezői kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben a jelentkező hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult a jelentkező kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben a jelentkező a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat, példányonként / oldalanként 200 Ft-ot számol fel.

B)A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő á jelentkezőre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja a jelentkezőt, hogy a pontosított adatot megfelelő módon — elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. Amennyiben a jelen joggal jelentkező személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A jelentkezőt kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

C)A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Amennyiben a jelentkező valamely vagy az összes személyes, adatának törlését kéri, az Adatkezelő. az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:

•az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;

•olyan adatkezelésről van szó, amely a jelentkező hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást a jelentkező visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

•olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de a jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen, és — közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

•a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy

•jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.

Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel, mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A jelentkező kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

D)Az adatkezelés korlátozásához való jog

A jelentkező személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:

•a jelentkező vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

•az adatkezelés jogellenes, de a jelentkező ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a jelentkező igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

•a jelentkező tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a jelentkező jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez a jelentkező hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen. hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a jelentkező előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. A jelentkező kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről^

E)A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben a jelentkezőre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, a jelentkező jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy

•az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a jelentkező érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy

•az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

G)Panaszjog, jogorvoslathoz való jog

Ha a jelentkező úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A jelentkezőnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

A jelentkező – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő' esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban a jelentkező a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. A jelentkező továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. A jelentkező jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. A jelentkező jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a jelentkezőt a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A jelentkezőnek jogában áll a panasz nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

1.8 Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Az Adatkezelőnek a jelentkezőkre vonatkozó adatkezelése során automatizált döntéshozatal, profilalkotás nem történik.

***

Hatályos: 2018. május 25-től.

Ők is minket választottak

Wir blicken mittlerweile auf über zehn Jahre Zusammenarbeit mit Afford zurück, die von gegenseitigem Vertrauen geprägt ist.

Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit in all den Jahren. Wir freuen uns auf das nächste Jahrzehnt mit Afford.

EnssnerZeitgeist Translations GmbH

Mindig nagyon elégedettek vagyunk a munkájukkal és a kedves hozzáállásukkal.

Öröm Önökkel együtt dolgozni!

Vertis Környezetvédelmi Pénzügyi Zrt.

Az espell évek óta az Afford segítségét veszi igénybe, amikor szűkösek a kapacitásaink. Ezt a céget a nagy nemzetközi fordítóirodák kiszolgálására tervezték, áraik is ehhez igazodnak. Megbízhatóak és segítőkészek, és ezzel a kombinációval ritkán találkoztam a kisebb fordítóirodák között. Az Affordnál pontosan tudják, mi mit szeretnénk, és mit akarunk elkerülni, emiatt imádnak az espell pm-jei velük dolgozni. Mind a mai napig – nagyjából száz megvalósult közös projekt után – egyetlen egyszer sem kellett bennük csalódni.

Bán Miklós, ügyvezető

espell

Milyen fordításokat vállalunk?

  • Szoftver
  • Weboldalak
  • Mobilalkalmazások
  • Dokumentumok
  • Marketinganyagok
  • E-learning & Tréningek
  • Multimédia
  • Konzultáció

 

Ők is a megrendelőink